Home NieuwsRadboud Universiteit Ook meer medezeggenschap op de Radboud Universiteit?

Ook meer medezeggenschap op de Radboud Universiteit?

door Redactie

Gisteren stemde de Tweede Kamer over een aantal amendementen voor de Wet Versterking Bestuurskracht. Volgende week wordt bekend of de Tweede Kamer de wet in de huidige vorm zal aannemen. Omdat de Radboud Universiteit een bijzondere instelling is, hoeft zij op basis van de wet niet noodzakelijkerwijze veranderingen door te voeren. Wat vindt de RU van de wet en geeft deze aanleiding om ook op de Radboud Universiteit de rol van de medezeggenschap aan te passen?

1. Meer macht voor opleidingscommissies
Opleidingscommissies krijgen instemmingsrecht over een aantal onderdelen van de onderwijs- en examenregeling (OER).

Reactie RU: ‘Anders dan bij andere (openbare) universiteiten het geval is, hebben aan de Radboud Universiteit de FGV’s al instemmingsrecht op de hele OER. Als deze aanpassing wordt overgenomen zoals die hier beschreven is, ontstaat daardoor voor de Radboud Universiteit een onduidelijke situatie, want dan zou op twee medezeggenschapsniveaus – die niet per se dezelfde belangen hebben – moeten worden meebeslist over de OER. Daardoor wordt de medezeggenschap onnodig gecompliceerd. Dus als dit voorstel op deze manier wordt overgenomen, zullen we ons moeten beraden hoe we daar dan uitvoering aan moeten geven.’ 

2. Student en docent in sollicitatiecommissie
Eén docent en één student in sollicitatiecommissies voor nieuwe bestuurders. 

Reactie RU: ‘Daar gaan we naar kijken als het zo ver is. Overigens is het op dit moment al het gebruik aan onze universiteit dat de voorzitter van de USR op persoonlijke titel in de benoemingsadviescommissie zit, bijvoorbeeld bij de benoeming van de nieuwe rector.’ 

3. Veel info voor medezeggenschappers
Universiteitsbestuurders moeten gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie delen met medezeggenschapsraden.

Reactie RU: ‘Wij geven die informatie en ondersteuning al. Of dat ‘voldoende’ is, zoals in deze aanpassing staat: wij gaan er vooralsnog uit dat we voldoende ondersteuning bieden. Mocht blijken dat dat niet zo is, dan kijken we uiteraard wat we daaraan kunnen doen.’ 

4. Geen collegegeld voor studentbestuurders
Studenten die bijvoorbeeld in een medezeggenschapsraad zitten of voltijds bestuurder zijn van hun studentenvereniging hoeven voortaan geen collegegeld meer te betalen.


Reactie RU: ‘Hier is van belang om op te merken dat deze aanpassing is geformuleerd als een zogenaamde kan-bepaling: de instelling kan besluiten om dit te doen, het hoeft niet. De Radboud Universiteit stelt zich al langer op het standpunt dat wij graag studenten mee laten praten over ons beleid, maar dat laten we bij voorkeur niet over aan mensen die niet studeren. De fulltime studentbestuurder bestaat bij ons niet, besturen doe je naast je studie en niet in plaats van. Op dit moment zien wij geen aanleiding om op dat standpunt terug te komen.’ 

5. Laten vervallen van tentamencijfers wordt moeilijker
Studiepunten mogen door Hogescholen en universiteiten alleen nog maar worden afgenomen als de kennis van studenten “aantoonbaar” verouderd is.

Reactie RU: ‘Het college van bestuur heeft al vaker gezegd dat het BSA wat ons betreft voldoende rendementsmaatregel is en dat we geen voorstander zijn van aanvullende rendementsmaatregelen. En als dit voorstel wordt opgenomen in de wet, zullen wij ons daaraan houden.’ 

Punt 6 gaat over hogescholen en is niet van toepassing op de RU

7. Gaat níet door: meldplicht voor toezichthouders
Toezichthouders van universiteiten en hogescholen zijn verplicht om meteen de onderwijsinspectie te waarschuwen als ze ernstige problemen vermoeden.

Reactie RU: ‘De Radboud Universiteit volgt de Raad van State in haar kritiek.’  

Laat een reactie achter

Gerelateerde artikelen